Pravice in dolžnosti učencev

ŠOLA UČENCEM ZAGOTAVLJA:
- Obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela.
- Razvijanje njihovih sposobnosti.
- Pridobivanje sodobnega in kakovostnega znanja.
- Upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti
- Prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oz. mednarodno tekmovanje v znanju.
- Dodatni pouk za zelo nadarjene učence, ki se želijo seznaniti z obsežnim in zahtevnih programom.
- Pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja.
- Pomoč, kadar jo potrebujejo.
- Varovanje osebnih podatkov v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
 -Na glasbena tekmovanja lahko glasbena šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
- Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi in drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.


DOLŽNOSTI UČENCA SO:
- Učenec mora redno in pravočasno obiskovati pouk, vaje in nastope.
- Učenec mora upoštevati šolski red.
- Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom.
- Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti šolo.
- Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati prispevek za tekoči mesec. O izpisu odloča ravnatelj šole.
- Za učence, ki so razporejeni v orkestre in stalne komorne skupine, je prisotnost na vajah le-teh obvezna.
- Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti (reden pouk, nastopanje, plačevanje prispevkov) je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
- Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.


ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV
Šola poskrbi za varnost učencev z zagotavljanjem prostorov, kjer se izvaja pouk, učil, opreme in naprav, v lasti glasbene šole, da so v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Varnost in nemoteno delo našim učencem zagotavljamo tudi z oblikovanjem oddelkov in skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi glasbene šole.

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)