Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev
 
Učenci, ki so vpisani v glasbeno oziroma plesno pripravnico, lahko v naslednjem šolskem letu nadaljujejo izobraževanje v glasbenem oziroma plesnem programu, če uspešno opravijo sprejemni preizkus in izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v izobraževalnem programu in učnih načrtih.

Sprejemni preizkus učenec opravlja pred komisijo, ki ima predsednika in dva člana. Komisijo imenuje ravnatelj izmed učiteljev glasbene šole.

Učenci predšolske glasbene vzgoje napredujejo v glasbeno pripravnico ne glede na doseženo oceno.

Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje glasbene šole, se lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o njegovi nadarjenosti pozitivno.

Učenec, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz nauka o glasbi oziroma solfeggia, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit.

Popravni izpit učenec lahko opravlja le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem obdobju ali isti stopnji.

Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia.

Učenec lahko ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia le enkrat v posamezni stopnji izobraževanja v glasbeni šoli.


Znanje učencev se v glasbenih šolah preverja pri pouku, nastopih in letnih izpitih.

Pri ocenjevanju učitelji ugotavljajo in upoštevajo stopnjo in kakovost učenčevega znanja, napredovanja, delovne navade in prizadevnost, njegove subjektivne in objektivne pogoje za glasbeno šolanje.

Učitelj spremlja učenčevo delo skozi vse leto in pri tem upošteva zlasti obseg in kakovost predelane snovi, učenčev muzikalni in tehnični razvoj, marljivost in uspešnost pri nastopanju.

Pri pouku nauka o glasbi se uporabljajo različne oblike preverjanja znanja (ustno, pisno).

Pri komornih vajah in orkestru se pri ocenjevanju upošteva zlasti prizadevnost in rednost učenca. Na predšolski stopnji se znanje učencev ne ocenjuje.

Učence med šolskim letom ocenjuje učitelj, na letnih izpitih pa izpitna komisija.

Letne izpite opravljajo učenci praviloma ob koncu šolskega leta, lahko pa tudi v zimskem oz. jesenskem izpitnem roku.

Učenci klavirja, harmonike, violine, violončela, kitare, kljunaste flavte, flavte, klarineta, trobente, roga in tolkal opravljajo izpit šele ob koncu pouka od 2. razreda naprej, ob zaključku 1. razreda pa svoje znanje pokažejo na zaključnem nastopu.

Učenci drugih inštrumentov (diatonična harmonika, kontrabas) opravljajo letni izpit že po 1. razredu glasbenega izobraževanja.Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter učenec na višji stopnji glasbene šole izobraževanje podaljša za eno leto. V tem primeru je učenec ob koncu pouka neocenjen iz enega ali več predmetov.

Za eno leto se lahko izobraževanje na nižji stopnji glasbene šole podaljša tudi, če je učenec pri instrumentu, petju ali plesu ob koncu šolskega leta ocenjen z oceno nezadostno.

Učenec lahko v teh primerih opravlja izpit v roku, ki mu ga določi ravnatelj.

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)