Glasbena šola Kočevje

Sodelovanje s starši in učenci

Sodelovanje s starši je v glasbenem šolstvu zaradi specifik dela izrednega pomena in tudi nujen pogoj.
Zato velja na glasbeni šoli uspešno komunikacijo med starši, učiteljem in otrokom vzeti kot prvo pravilo.

Zaradi narave dela in individualnega pouka glasbena šola pri sodelovanju s starši upošteva naslednje principe: - starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in do poglobljenega razgovora o otroku z učitelji (roditeljski sestanki in govorilne ure);
- starši imajo pravico, da v dogovoru z učitelji prisostvujejo individualnemu pouku svojih otrok;
- starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka in drugih učencev glasbene šole na internih in javnih
- nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela;
- starši imajo pravico, da preko Sveta staršev in Sveta šole vplivajo na šolo.

Obvestilo o odsotnosti in nadomeščanju učitelja bo objavljeno na oglasni deski pred vhodom v šolo in na vratih učilnice.

Učenci Glasbene šole Kočevje že vrsto let sodelujejo v kulturnem življenju kraja in občine.
Vrata naše šole so odprta za vse kulturne dejavnosti.

- Glasbene urice za osnovne šole in vrtce
- Prireditve v osnovnih šolah
- Prireditve v srednjih šolah
- Prireditve s kulturnimi društvi; s Pihalnim orkestrom Kočevje bomo pripravili predstavitve trobilnih in pihalnih instrumentov, da bi povečali vpis otrok, ki bodo kasneje igrali v orkestru.
- Sodelovali bomo s pevskimi zbori.
- V šoli bomo organizirali koncerte glasbenih umetnikov iz Slovenije in tujine, v dvorani pa se bodo predstavili tudi kočevski umetniki drugih umetniških zvrsti.
- Prireditve ob otvoritvah razstav, srečanjih, praznikih.
- Prireditve za ustanove in podjetja. V ta namen se bo šola povezala z referentko za kulturo na Občini Kočevje in vodjo izpostave Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Pravice in dolžnosti učencev

ŠOLA UČENCEM ZAGOTAVLJA:
- Obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela.
- Razvijanje njihovih sposobnosti.
- Pridobivanje sodobnega in kakovostnega znanja.
- Upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti
- Prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oz. mednarodno tekmovanje v znanju.
- Dodatni pouk za zelo nadarjene učence, ki se želijo seznaniti z obsežnim in zahtevnih programom.
- Pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja.
- Pomoč, kadar jo potrebujejo.
- Varovanje osebnih podatkov v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
-Na glasbena tekmovanja lahko glasbena šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
- Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi in drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.


DOLŽNOSTI UČENCA SO:
- Učenec mora redno in pravočasno obiskovati pouk, vaje in nastope.
- Učenec mora upoštevati šolski red.
- Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom.
- Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti šolo.
- Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati prispevek za tekoči mesec. O izpisu odloča ravnatelj šole.
- Za učence, ki so razporejeni v orkestre in stalne komorne skupine, je prisotnost na vajah le-teh obvezna.
- Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti (reden pouk, nastopanje, plačevanje prispevkov) je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
- Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.


ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV
Šola poskrbi za varnost učencev z zagotavljanjem prostorov, kjer se izvaja pouk, učil, opreme in naprav, v lasti glasbene šole, da so v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Varnost in nemoteno delo našim učencem zagotavljamo tudi z oblikovanjem oddelkov in skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi glasbene šole.
crossmenu Skip to content