Glasbena šola Kočevje

Array

Prispevek za materialne stroške

V skladu z 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja glasbena šola s koncesijo določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost. Višino prispevkov določi šola v soglasju s svetom šole.

Starši se z vpisom otroka v glasbeno šolo zavežejo, da bodo redno in sproti izpolnjevali vse finančne obveznosti. S pomočjo prispevka staršev šola krije del materialnih stroškov, ki nastanejo s šolskim letom. Plačevanje prispevkov je pogoj za obiskovanje izobraževanj v glasbeni šoli.
Svet šole je na dan dne 12. 12. 2022 s sklepom, potrdil višine letnega prispevka za kritje materialnih stroškov osnovnih glasbenih izobraževanj v Glasbenem šolu Kočevje. Višina prispevkov za kritične materialne in druge stroške se je v zadnjih letih ne spremenila, zato se dodajo ugodnosti za večjo odsotnost učnosti iz objektivnih razlogov (daljša bolezen, posledice,…). Višina prispevka tako znaša:

administrativni stroški vpisnega postopka 15,00 €
inštrument 260,00 €
samo nauk o glasbi 100,00 €
balet 260,00 €
izposoja inštrumenta 10,00 € /mesec
predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica 170,00 €
Komorna igra (za učence, ki ne obiskujejo pouka inštrumenta) 70,00 €
komorna igra (za učence, ki ne obiskujejo inštrumenta)
in so bili vpisani v GŠ Kočevje brezplačno
ljubiteljski program 30 min. za učence stare do 19 let 420,00 €
ljubiteljski program 30 min. za učence starejše do 19 let 450,00 €
ljubiteljski program za skupine - inštrumenti 200,00 €
ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence starejše od 19 let 650,00 €
ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence mlajše od 19 let 620,00 €
ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence starejše od 19 let 860,00 €
ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence mlajše od 19 let 830,00 €
Za družine, ki imajo v Glasbenem šolu Kočevje vpisanih več otrok, se zniža letni prispevek za materialne stroške za vsakega naslednjega otroka:
- za drugega otroka za 50,00 EUR,
- za tretjega otroka za 100,00 EUR,
- četrti in vsak naslednji otrok ne plača šolnine in vpisnine. 

Letni prispevek staršev za kritje materialnih stroškov je razdeljen na deset (10) zaporednih mesečnih obrokov, od septembra vsako šolsko leto do vključno junija, vendar se lahko poravna naenkrat za celotno šolsko leto v celoti v mesecu septembru.

Letni prispevek za materialne stroške tako starši dolžni poravnati v celoti, ne glede na odsotnost učencev od pouka.

Letni prispevek za materialne stroške se lahko zmanjša za 50% na mesec če:
- je učenec odsoten iz objektivnih razlogov več kot 15 dni v mesecu (ob priloženem zdravniškem potrdilu ali drugem uradnem opravičilu)
- se zaradi ukrepov izvaja pouk na daljavo več kot 21 dni v mesecu.

Plačevanja mesečnih obrokov letnega prispevka za materialne stroške je lahko oproščen učenec, ki je - iz objektivnih razlogov- odsoten od pouka cel mesec.
Znižanje ali oprostitev mesečnega obroka letnega prispevka za materialne stroge šole se odobri na podlagi pisnih vlog staršev, ki dokazujejo opravičeno odsotnost učencev (zdravniško potrdilo,…).

Administrativni stroški vpisnega postopka se poravnajo ob vpisu v novo šolsko leto, sicer pa je na računu v mesecu septembru.

V skladu s 3. odstavkom 27. člena Zakona o glasbenih šolah (Ur. I. RS, st. 81/06) je udeleženec izključen iz glasbene šole, če ne plača prispevkov, ki jih za poravnavo materialnih stroškov določi svet šole. Ob izpisu ali izključitvi učencev so tako starši ali skrbniki dolžni poravnati prispevke za materialne stroške do konca meseca, v katerem je bil učenec izpisan oziroma izključen. Če starši ne prejmejo računa, so dolžni šolo o tem obvestiti. Prav tako so dolžni obvestiti šolo, če se spremeni naslov plačnika, ki je zapisan na vpisnem listu. 


ZAMUDE PRI PLAČILU
V primeru zamude pri plačilu računovodstvo šole starše pisno opomni. V kolikor to ni dovolj, šola pristopi k izterjavi dolga po sodni poti.

Postopek izterjave:
- dva neplačana računa: šola pošlje pisni ali telefonski opomin staršem,
- trije neplačani računi: šola pošlje staršem opomin pred izvršbo,
- štirje neplačani računi: šola vloži izvršbo pri pristojnem sodišču v Ljubljani,
- neuspešno zaključena izvršba: učenca se izključi iz šole.
crossmenu Skip to content